Polityka prywatności w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy z siedzibą przy Św. Trójcy 37
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Orczykowska, e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl
 4. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie ciągłości kształcenia uczniów i wychowanków na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeń.
 5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będąca właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365) oraz inne firmy z nią współpracujące, zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przyjętych regulacji prawnych stanowiących podstawę przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  a. Dostępu do swoich danych osobowych.
  b. Poprawiania swoich danych osobowych.
  c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
  i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
  ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poza okresem nauczania zdalnego

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz wszelkich czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 • Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, organizatorzy praktyk i staży, przewoźnicy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Gdy uzna Pan/Pani, iż Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących statutowej działalności szkoły jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
 • Pliki cookies na stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy nie mają na celu gromadzenia danych osobowych, są potrzebne tylko do prawidłowego funkcjonowania witryny WWW.
Scroll to Top
Skip to content